top of page

ייעוץ עם שמאי מקרקעין

  • מחפש הלוואה גדולה?

  • מתכוון לשעבד נכס? בית פרטי?

  • זקוק לשירותיך של שמאי מקרקעין מקצועי?

רגע לפני שתשעבד את הנכס שלך, מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין - בכדי לקבל הערכת שווי מלאה ועדכנית, שתוכל לשפר את תנאי האשראי שתקבל מהבנק או מכל גוף אשראי אחר.
שירות מהיר, יעיל ומקצועי!

 

להכרת סוגי ההלוואות השונים - לחץ כאן

 

לפני שמשעבדים נכס לטובת הלוואה - מתייעצים עם שמאי מקרקעין

רבים הם הנוטלים הלוואה ומשעבדים תמורתה נכס. ההלוואה המוכרת ביותר היא המשכנתא הניתנת על יד בנקים למשכנתאות לרכישת דירה חדשה או החלפת דירה.

קיימות בשוק הבנקאי הלוואות למטרות אחרות הכרוכות בשעבוד נכס קיים. הבנק ייתן הלוואות למטרות שיפוץ, אירוע משפחתי, רכישת נכס נוסף, לימודים, כיסוי מינוס בבנק ועוד אם תסכימו לשעבד את הדירה שברשותכם לטובת הבנק. באישור ההלוואה, הבנק ישקול גם את הסיכוי והיכולת שלכם להחזיר את ההלוואה.

במקרה של שעבוד דירה לטובת הבנק, תדרשו לפנות אל שמאי מקרקעין להערכת שווי דירה. השמאי יבצע בדיקות שונות בנכס ויגיש לבנק את הערכתו לשווי הנכס. לפי שווי הנכס יקבע גובה ההלוואה שתוכלו לקחת והנכס שברשותכם ישועבד להבטחת החזר ההלוואה לבנק.

שווי למטרת בטוחה

שמאי מקרקעין להערכת שווי דירה קובע מספר סוגי שווי בהערכותיו:מחיר, שווי שוק, שווי שימוש,שווי למימוש מהיר ושווי למטרת בטוחה.

שווי למטרת בטוחה הוא השווי הרלוונטי לקביעת גובה ההלוואה הניתנת על ידי הבנק. שווי שמרני המתקבל לאחר שמשווי השוק הופחתו הפוטנציאל התכנוני, זכויות שלא ניתנות לשעבוד וחלקים בנכס שהשמאי לא ביקר אותם. לכן, הרבה פעמים השווי בהערכות שיינתנו לבנק יהיו נמוכות מערך הדירה בשוק.

שמאי שיקבע את ערך הבטוחה יהיה מטעמו של הבנק. תוכלו לבחור בו מתוך רשימה המאושרת על ידי הבנק.
לכן, מומלץ להקדים ולהתייעץ עם שמאי מקרקעין להערכת שווי דירה באופן פרטי, לפני הבקשה להלוואה. בדיקותיו יהיו מעמיקות ולטובתכם. הוא יכול לסייע לכם להבין ולדעת מהו השווי של דירתכם ותוכלו לשקול את כל האופציות העומדות בפניכם לפני המהלך הסופי לבקשת הלוואה.

תהליך קבלת המשכנתא על הדירה לטובת ההלוואה

לאחר הערכת השמאי וקבלת אישור על קבלת ההלוואה כנגד משכנתא, ייפתח תהליך מול הבנק לחתימה על מסמכים ורישום המשכון בגופים ממשלתיים.

•    המשכון. שעבוד נכס כהבטחה למילוי התחייבות בעל הנכס כלפי המלווה. משכון נכסים מתייחס לתחום המקרקעין. במקרה זה המשכון יהיה לטובת הבנק.

•    רישום המשכון ברשם המשכונות. הבנק יכול לדרוש דו"ח שעבודים מרשם המשכונות כדי לבדוק האם קיימים שעבודים קודמים על הנכס. גובה שעבודים קודמים עלולים להשפיע על שיקולי הבנק במתן ההלוואה.

•    שטר משכנתא. הבנק יחתים אתכם על שטר משכנתא בפני עורך דין. את השטר יש לרשום בלשכת רישום המקרקעין.

•    הערת אזהרה. תירשם בלשכת רישום מקרקעין לטובת הבנק ובכך יבטיח לעצמו שלא תוכלו למכור את הדירה לאחרים לפני שתמלאו את התחייבויותיכם כלפי הבנק.

•    ביטוח משכנתא. הבנק ידרוש עריכת ביטוח להבטיח את החזר המשכנתא במקרה של מוות.

•    חתימה. חתימה על הרשאה לחיוב החשבון לקבלת התשלום החודשי של ההחזר.

לסיכום

תוכלו לשעבד את הדירה שבבעלותכם לטובת הלוואות למטרות אחרות. ערכו בדיקה יסודית של ערך הנכס שלכם והיעזרו בשמאי מקרקעין להערכת שווי דירה לפני שתכניסו עצמכם לתהליך של שעבוד דירתכם לתקופה ארוכה.
 

צור קשר לפרטים נוספים

 

משכון נכסים

צור קשר

הלוואות לבעלי נכסים בלבד
(דירה, קרקע, רכב או קרן השתלמות)

ניכיון צ'קים מסחריים
משכון נכסים יצירת קשר
bottom of page